DENETİM KOMİTESİ

DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitesi Görevleri:
NAR İşletme Kooperatifi ve bağlı iştiraklerinde,
• Faaliyetlerin kanuni mevzuata, ana sözleşmeye, politikalara ve yönetim kararlarına uygun yürüdüğünü kontrol etmek, eksiklikleri giderecek önleyici tedbirler hususunda ilgililere önerilerde bulunmak, tespit edilen hususların giderilmesi için alınan önlemleri izlemek,
• Tüm paydaşların usulsüzlüklerle ilgili doğrudan komiteye ve/veya alt birimlerine ulaşabileceği iletişim kanallarını oluşturmak,
• İç kontrol ve denetim sisteminin yeterli devirle işlemesini sağlamak, planlama ve icra faaliyetleri ile bunların risklerini tamamen kapsamasını temin etmek, verimliliği ve etkinliği için tüm paydaşların görüş ve değerlendirmelerini almak, eksikliği tespit edildiğinde yönetim kurulunu bilgilendirmek suretiyle ivedi olarak giderici düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,
• İç kontrol ve denetimde çalışacak personelin ve bağımsız denetçilerin istihdamı, azli ve özlük hakları ile ilgili kararlar öncesinde yönetim kuruluna önerilerde bulunmak, ilgili personelin mesleki yeterliliklerini değerlendirmek ve geliştirmek,
• İşlemlerde mevzuata aykırılık tespit edildiğinde, tespiti yapan personelin ve bağımsız denetçilerin değerlendirmelerini gözden geçirmek, ilgili personelin ve yöneticilerin açıklamasını almak,
• Yöneticiler, iç denetçiler ve bağımsız denetçiler ile birlikte, yıllık ve üçer aylık mali tabloları ve ilgili bağımsız denetim raporlarını değerlendirmek, bağımsız denetçilerin tereddüt ettiği konuları çözüme kavuşturmak,
• Taraf olunacak sözleşmelerin NAR İşletme Kooperatifi politikalarına uygun hazırlanmasını temin edecek karar süreçlerini kurmak ve uygunluğunu gözetmek,
• Finansal ve idari faaliyet raporlarının gerçekliğini ve mevzuatın gerektirdiği tüm bilgileri kapsamasını temin etmek, tespit edilen hata ve usulsüzlükleri düzelttirmek,
• En az altı ayda bir, iç kontrol ve denetim faaliyetleri ve sonuçlarını, icranın güven içinde sürdürülmesi için gerekli görülen tedbir önerilerini de içerecek şekilde Yönetim Kuruluna raporlamak,