KARAR ALMA POLİTİKASI

KARAR ALMA POLİTİKASI

1. NAR İşletme Kooperatifinde karar süreçlerinde gözetilecek temel unsurlar, çeviklik ve yetki-sorumluluk dengesidir.
2. NAR İşletme Kooperatifinde icra işlerine dair en üst yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun çizdiği sınırlar çerçevesinde, icra yetki ve sorumluluğunu Genel Müdür yerine getirir.
3. Genel Müdür iş süreçleri ile belirlenen çerçevede, icra yetkilerini diğer yöneticilere delege eder. Yönetim kurulundan en uç bireylere ulaşan yetki delegasyonunda ilgililer müteselsil sorumluluk sahibidir.
4. Genel Müdür tarafından onaylanan iş süreçlerine göre icra sorumluluğu alan yöneticiler aynı zamanda ilgili yetkiyi de haiz olurlar.
5. Kurumsal stratejiler ve sahada gelişen durumlar çerçevesine her icracı ihtiyaç duyduğu durumda amirine kararını onaylatmak için veya plan değişikliği için geri dönüş yapılabilinir, bu durumda amirin hızla cevap vermesi esastır.
6. İcrasının ısrar ettiği ancak amirin onaylamadığı durumlar, düzeltici ve önleyici çalışmalar için bir üst makama intikal ettirilir.
7. NAR İşletme Kooperatifi, iş politikalarına bağlı iş süreçleri ve stratejilerine uygun faaliyet bütçeleri ile yönetilir.
8. NAR İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu, iş politikalarını belirleme ve faaliyet bütçelerini onaylama yetkisini uhdesinde saklar,
9. Genel Müdür Yönetim Kurulu üyeleri ve icra ekibi ile istişareler çerçevesinde oluşan ve yazılan stratejiye uygun olarak hazırlattığı Faaliyet Bütçesini Yönetim Kurulunun onayına arz etmekle görevlidir,
10. Genel Müdürün yetkisi ve sorumluluğu iş politikaları ve faaliyet bütçesi çerçevesinde icrayı yürütmektir.
11. Genel Müdür işlerin salahiyeti açısından lüzumlu gördüğü politika ve bütçe değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla Yönetim Kurul gündemine aldırabilir.
12. NAR İşletme Kooperatifi ve bağlı şirketleri arasındaki ilişkiler ve işler, şirketlerin kendi Yönetim Kurulları marifetiyle sürdürülür. 13. Şirket Yönetim Kurulu iştiraklerin faaliyetlerini belirlenmiş politika, strateji ve faaliyet bütçeleri çerçevesinde irdeler, gerekli gördüğü tedbirleri karara bağlar. 14. Şirket Yönetim Kuruluna NAR İşletme Kooperatifi’nin Genel Müdürü ve gerekli görülmesi halinde NAR İşletme Kooperatifi ve ilgili şirket birim müdürleri de katılır. 15. Şirket Yönetim Kurulu toplantıları ayda en az bir kez yapılır. Toplantı sayısı Kurul üyelerinin isteği ile artırılabilir. 16. Şirketlerdeki icrada şirketin Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Şirket icra fonksiyonlarının işleyişinde NAR İşletme Kooperatifi karar ve politikaları esastır. 17.NAR İşletme Kooperatifi ve bağlı şirketlerinde tüm kararlar yazılı olarak alınır, ilgililerine doğrudan dağıtılır. 18.NAR İşletme Kooperatifinde görev alacak yönetici ve personel kadrosu, ehliyet ve liyakat sahibi kişiler olacaktır. Görev alacak kişiler en az iki temsilci üye referansı ile yönetim kurulunun onayını alarak görev alabilecektir.