KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ


  Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görevleri:
• Diğer komitelerin görevlerini yerine getirip getirmediğini, NAR İşletme Kooperatifi ve bağlı ortaklıklarında Kurumsal Yönetim Politikalarının uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek,
• Aksaklıkları ve dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
• Dünyadaki iyi Kurumsal Yönetim uygulamalarını takip etmek, NAR İşletme Kooperatifi’ne kazandırılması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,
• Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
• Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
• Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,