ÜCRET POLİTİKASI

ÜCRET POLİTİKASI

Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından yerine getirilecektir.
A- Genel
1. Çalışanlara verilecek ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik ve sürdürülebilirlik esastır.
2. Piyasa koşulları ve şirket içi dengeler gözetilerek, “eşit işe eşit ücret” ödenir.
3. Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “piyasa eğilimleri” dikkate alınır.
4. Görev tanımları, performans ve ödüllendirme ölçütleri çalışanlarla şeffaf bir şekilde paylaşılır.
5. Gerekli görüldüğünde, Yönetim Kurulu onayıyla, ücretlere ek görev tabanlı “yan hak paketi” ve performans tabanlı “prim” ve “ödül” ödemesi de yapılabilir.
6. Ücret artışları gerekli görülen dönemlerde Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

B- Yönetim ve Denetim Kurulu

1. Yönetim Kurulu üyelerine Kooperatifler Kanunu’nun 56’ncı maddesi hükümlerine göre; tutarları Genel Kurul kararıyla belirlenen ücret, huzur hakkı, risturn ve yolluk dışında hiçbir ad altında ödeme yapılamaz.
2. İcrada görev alan Yönetim Kurulu üyesine, Yönetim Kurulu ücretlendirmesine ilaveten, icradaki görevinin ücreti ve ilgili yan hakları da ödenebilir.
3. NAR İşletme Kooperatifi namına iştiraklerde görev yapacak yönetim kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, yıllık bütçeye ilave edilir.
4. Yönetim kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur, ortaklara görüş bildirme imkânı tanınır.
5. Yönetim Kurulu üyelerine ve Denetim Kurulu üyelerine verilen ücretler, yan haklar yıllık bütçe raporu vasıtasıyla ortaklara ve yatırımcılara açıklanır.

C- Üst Yönetim ve Çalışanlar

1. Üst yöneticilere ve çalışanlara, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ücretler, yan haklar, primler ve ödüller ödenir.
2. Ücretlerin ve yan hakların tespitinde, faaliyet gösterilen sektörlerin yapısı, rekabet koşulları, ücret alışkanlıkları, iş hacmimiz, gerekli bilgi ve deneyim ihtiyacımız ölçütler olarak göz önünde bulundurulur. Piyasaya karşı rekabetçi, içeride adil, sürdürülebilir bir ücret sistemini kurmak ve korumak esastır.