RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Görevleri:
NAR İşletme Kooperatifi ve bağlı ortaklıklarında;
• Faaliyetleri, gelişmeyi ve devamlılığı tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisini, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin alınmasını ve riskin yönetilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını temin etmek,
• Mali ve idari risk yönetim sistemini kurmak, en az yılda bir kez gözden geçirerek yeterliliğini ve verimliliğini temin etmek,
• Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
• Risklerin belirlenebilmesi için gerekli risk ölçüm modellerinin belirlemek, test edilerek onaylanmasını sağlamak, senaryo analizleri ile modellerin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak,
• Riskin etkin bir şekilde takibi için gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
• Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda ve faaliyet raporlarında belirlenmiş riskleri düzenli olarak gözden geçirmek.