Nar İşletme Kooperatifi KVKK Aydınlatma Metni

Sınırlı Sorumlu Nar İşletme Kooperatifi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Mücahitler Mh. 52043. Nolu Sk. No:1 Mehmet Karagülle İş Mrk. No:1/55 Şehitkamil/Gaziantep adresinde Sınırlı Sorumlu Nar İşletme Kooperatifi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Kooperatifimiz tarafından sağlanan hizmet ve Kooperatifimiz faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Kooperatifimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Kooperatif hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Kooperatifimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Kooperatifimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ortaklarımızın kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmede bulunulması ve kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için kişisel verileriniz kullanılacaktır.

Kooperatif tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması faaliyetleri için yapılacak tanıtım çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Ortak/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası – Ortak/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi – Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi Sınırlı Sorumlu Nar İşletme Kooperatifi’nin ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlenmesi

Kooperatifimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Kooperatifimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça
  öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin Kooperatifimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Kooperatifimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin sizler tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Kooperatifimiz tarafından işlenmesi,
 • Kişisel verilerinizin Kooperatifimiz tarafından işlenmesinin Kooperatifimizin veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kooperatifimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Kooperatifimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda öngörülmesi,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Kooperatifimiz kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar altında;

Kooperatifimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:
Kooperatifimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

– Tüm faaliyetlerin ve sürekliliğinin sağlanması, planlanması ve icrası,
– Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
– Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
– Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
– Operasyon süreçlerinin planlaması ve icrası

– Ortakların bilgiye erişim yetkililerinin planlanması ve icrası
Kooperatifimiz Tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

– Ortak yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
– Ortak şikayetlerinin takibi,
–Hizmetlerin tüm süreçlerinin planlanması ve icrası,
–Destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, erin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda;
– Hizmetlerin, faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
– Kooperatifin sunduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, işisel verileriniz, Kooperatifimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

Toplanan kişisel verileriniz, Kooperatifimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Kooperatifimizin ve Kooperatifimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Kooperatifimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

3. Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Kooperatif tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; kişisel veri alma yetkisi bulunan Kamu Tüzel Kişilerine, otoritelere, iştiraklerimize, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürüten şirketlere, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kurum kuruluşlara ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kooperatifimiz tarafından ilgili internet siteleri, mobil uygulama gibi kanallardan, Nar İşletme Kooperatifi’nin erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kooperatifimize iletmeniz durumunda Kooperatifimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Başvuru Yöntemleri

Başvurunuzu yazılı olarak Sınırlı Sorumlu Nar İşletme Kooperatifi Mücahitler Mh. 52043 Nolu Sk. No:1/55 Şehitkamil/Gaziantep adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, noter vasıtasıyla tebligat yapabilir, Güvenli Elektronik İmza ile E-posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz.