ORTAKLIK VE KÂR DAĞILIMI POLİTİKASI

ORTAKLIK VE KÂR DAĞITIM POLİTİKASI


• NAR İşletme Kooperatifi’nin kuruluş ilkelerini paylaşan ortaklarla büyümesi ana sözleşmesinde bir ilke olarak belirlenmiştir. NAR İşletme Kooperatifi’ne ortaklık, iki temsilci ortaklarımızdan referans almak suretiyle yapılacak başvurunun Yönetim Kurulunca onaylanması ile sağlanır. Bu durum hisse devir alanlar için de geçerlidir.
• NAR İşletme Kooperatifi genel kurul oylamalarında oylar, pay değerlerinden bağımsız kişi başı hesaba alınır.
• NAR İşletme Kooperatifi Kooperatifler Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Buna göre Yıllık bilançodaki gelir gider farkının %10’si yasal nedenlerle yedek akçe olarak ve % 10’u hayır hasenat işlerine ayırıldıktan sonra, kalan kısım “Katsayılı Pay Değerleme Sistemi’yle hesaplanan payları ile orantılı olarak ortaklara dağıtılır.
• NAR İşletme Kooperatifinde ortaklarının rızası dışında kârın genişleme ve güncelleme yatırımları da dâhil olmak üzere başkaca masraflar için kullanılmasına veya kâr dağıtımının tehir edilmesine karar alınamaz. İlgili mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârı ortağın sermayesine ilave edilir, talebi durumunda kendisine nakden ödenir. Şu kadar ki, NAR İşletme Kooperatifi tarafından bağlı ortaklıklarına verilen sermaye tutarı kadar kar dağıtılmayıp NAR İşletme Kooperatifi bünyesinde yeni yatırımlar için kullanılmak üzere tutulur.
• NAR İşletme Kooperatifi ilgili yılda zarar ederse ortaya çıkan açığın yedek akçelerden, yetmezse ana sözleşmemizin 65. maddesine göre kurulmuş olan özel fondan veya ortak sermaye paylarından karşılanmasına karar verilebilir.
• NAR İşletme Kooperatifi faaliyetinde oluşan zarar kapatılmadan kâr dağıtımına karar verilemez, ayrılan yedek akçeden kâr dağıtılamaz.
• Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması hedeflenir, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
• Kooperatif 5 yıl veya 1.000 ortağa ulaştığı zaman, mevcut durumu tüm ortakları ile değerlendirir. Genel Kurulda mevcut durum için yenibir yol haritası düzenlenir.
• Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Temsilciler, Ortaklar gibi birbirine hesap veren organların yanı sıra; malî sistem ve işleyiş, herkesin ulaşabileceği, anlayabileceği ve hesabını sorabileceği basitlikte tasarlanmıştır. Üyelerin ortak olduğu günden başlayarak sitemde kaldığı toplam süreyi, son gününe kadar kazançlarını özel bir yazılım ve adat sistemine bağlı olarak hesaplayan finansal bir sistem mevcuttur. Bu sistemde ortakların her kuruşu ve hakkı, sayısal bir düzende hesap edilebilmektedir. Yöneticileri ise, hesabını iyi yapan, hesap vermekten korkmayan, aksine hesap sorulmadan hesabını veren bir anlayışla çalışmaktadırlar.
• Çok ortaklı şirketlerde güven önemlidir. Fakat sistem daha da önemlidir. Bu nedenle NAR İşletme Kooperatifinde sistem, en başından beri açıklık ve şeffaflık prensibine göre tasarlanmıştır.